MODEL ENGINE ALTERNATOR STANDBY (kVA) STANDBY (kW) PRIME (kVA) PRIME (kW)
AYP-K-M8 D905-E2BG M10 8 6 7 6
AYP-K-M11 D1105-E2BG M12 11 9 10 8
AYP-K-M13 V1505-E2-BG M12 13 10 12 10
AYP-K-M17 D1703-E2BG M18 17 14 15 12
AYP-K-M22 V2003-T-E2BG M25 22 18 20 16
AYP-K-M25 V2003-T-E2BG M25 25 20 22.5 18
AYP-K-M33 V3300-E2-BG2 M33 33 26 30 24
AYP-K-M40 V3300-T-E2-BG2 M40 40 32 36 29